VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

V/v tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Cập nhật lúc 04 Tháng Năm 2020 2:33 CH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 62 - CV/HĐĐTW

“V/v tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ”

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn

          - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại cơ sở, đồng thời, để chuẩn bị tốt Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, Hội đồng Đội Trung ương điều chỉnh một số nội dung về tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

1. Về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

- Thời gian: 03 ngày (không kể thời gian đi và về), dự kiến cuối tháng 7/2020 (1 tuần sau khi kết thúc năm học theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay dự kiến thời điểm kết thúc năm học là ngày 15/7/2020). Thời gian cụ thể sẽ có trong thông tri triệu tập đại biểu.

- Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố lựa chọn và gửi hồ sơ đại biểu dự Đại hội toàn quốc về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 30/6/2020 (đảm bảo theo Kế hoạch số 289-KH/HĐĐTW).

2. Về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp

2.1. Đại hội cấp tỉnh

- Về thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh: Việc tổ chức Đại hội hoàn thành trước ngày 15/7/2020. Trường hợp đặc biệt, vì lý do khách quan đơn vị không thể tổ chức được Đại hội trước thời gian quy định, phải báo cáo và được sự đồng ý của Hội đồng Đội Trung ương và cấp uỷ địa phương; tuy nhiên, yêu cầu các tỉnh, thành phố họp xét chọn và có quyết định công nhận đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, giới thiệu nhân sự tham gia Đại hội toàn quốc đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu theo quy định; đồng thời, có hình thức tuyên dương đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu (hoàn thành trong học kỳ I năm học 2020 - 2021).

- Về số lượng, tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội: Căn cứ vào tình hình của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình thức tổ chức trên tinh thần cân đối giảm quy mô, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức Đại hội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch bệnh cho đại biểu. Các đại biểu dự Đại hội phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 1. Phần II của hướng dẫn số 216-HD/HĐĐTW.

2.2. Đại hội cấp huyện, liên đội: Giao Hội đồng Đội cấp tỉnh chủ động chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình, điều kiện tại địa phương trên tinh thần giảm quy mô, số lượng, thời gian phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch cho đại biểu.

Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Đỗ Văn Bách, Chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, số điện thoại: 0901.628.555.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Lê Quốc Phong, UVDK BCH TW Đảng,

  BTTN TW Đoàn (để báo cáo);

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);

- Các đ/c UV HĐĐTW;

- Vụ GDCT&CTHSSV, Vụ Giáo dục Tiểu học,

   Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT;

- Thành viên BTC ĐH CNBH toàn quốc;

- Lưu VP HĐĐTW.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Lương

Bí thư BCH Trung ương Đoàn

 


Thống kê

  • 7.728.516
  • 9
  • 3153
  • 596
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo Banner Hội đồng TE Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 (1)