VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 07 Tháng Bảy 2015 4:24 CH

Hiện nay công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh gặp nhiều bất cập, hạn chế do chưa có một văn bản quy định cụ thể nào thống nhất từ cơ sở đến Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Đội, Hội đồng Đội Trung ương đã xây dựng Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Để tạo sự đồng thuận, thống nhất từ cơ sở, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố quan tâm, dành thời gian nghiên cứu và góp ý cho Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Các ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh về Hội đồng Đội Trung ương thông qua hòm thư điện tử: doducduantwd@gmail.com

 

 

Dự thảo:

 

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       - QĐ/HĐĐTW ngày     /7/2015

của Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh)

----------------

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền khen thưởng và một số nội dung khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Thi đua, khen thưởng trong các cấp bộ Đội và việc đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thực hiện theo pháp luật về thi đua, khen thưởng của Nhà nước,Quy chế thi đua khen, thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chi Minh khóa X sửa đổi, bổ sung, ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 707-QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3. Các hình thức khen thưởng bậc cao thực hiện theo pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tập thể thiếu nhi Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua

          - Tự nguyện, tự giác, công khai.

          - Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Nguyên tắc khen thưởng

- Kịp thời, chính xác, công khai, công bằng.

- Cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xứng đáng là gương sáng cho cá nhân, tập thể khác noi theo.

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một cá nhân hoặc tập thể (trừ Giải thưởng Kim Đồng, Giải thưởng Cánh én hồng).

- Kết hợp giữa động viên tinh thần và khuyến khích bằng vật chất.

- Không xét khen thưởng đối với những trường hợp sau: tập thể, cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ phát động thi đua; tập thể có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong kỳ phát động thi đua; hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng thủ tục và thời gian quy định.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA,

 DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

 

Điều 4. Tổ chức thi đua

1. Hình thức tổ chức thi đua

1.1. Thi đua thường xuyên.

1.2. Thi đua theo đợt.

2. Phạm vi thi đua

2.1. Toàn quốc.

2.2. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, liên đội.

2.3. Thiếu nhi trong các lĩnh vực, địa bàn.

Điều 5. Danh hiệu thi đua

1. Danh hiệu thi đua tập thể

1.1. Hội đồng Đội Trung ương quản lý và xét tặng các danh hiệu thi đua sau:

* Các danh hiệu thi đua được trao hằng năm, gồm:

- Cờ thi đua xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh.

- Cờ thi đua xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

* Các danh hiệu thi đua được trao theo đợt, gồm:

- Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo từng khối đối tượng.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Tiểu học.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Trung học cơ sở.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Nhà thiếu nhi cấp huyện.

1.2. Hội đồng Đội cấp tỉnh quản lý và xét tặng các danh hiệu thi đua sau:

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối tiểu học.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Trung học cơ sở.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Nhà thiếu nhi cấp huyện.

1.3. Hội đồng Đội cấp huyện quản lý và xét tặng các danh hiệu thi đua sau:

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Tiểu học.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Trung học cơ sở

- Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Nhà thiếu nhi cấp huyện.

2. Danh hiệu thi đua cá nhân

- Danh hiệu Dũng sỹ Nghìn việc tốt: Là hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng dành cho đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” trên các mặt học tập, rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật, hoạt động xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an toàn giao thông…

- Danh hiệu Kiện tướng kế hoạch nhỏ: Là hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng dành cho đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

- Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ: Là hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng dành cho đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" tại các cấp.

Điều 6: Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua do Hội đồng Đội Trung ương quản lý

1. Tập thể

1.1. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua tập thể hằng năm

- Kết quả chấm điểm theo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của Hội đồng Đội Trung ương.

- Kết quả đánh giá của Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương.

- Ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Kết quả đánh giá thi đua của các tỉnh, thành phố.

1.2. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua tập thể theo đợt

Tổ chức Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện, cơ sở, Liên đội được xét danh hiệu thi đua xuất sắc do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng khi có 3 năm được Hội đồng Đội cấp tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi (tính cả năm đề nghị nhận danh hiệu cấp Trung ương). Những năm còn lại đạt danh hiệu thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Cá nhân

- Thiếu nhi có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động, sinh hoạt, đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; tiêu biểu trong tập thể thiếu nhi.

- Cá nhân được nhận các giải thưởng của Đội thực hiện theo Quy chế giải thưởng.

- Tiêu chuẩn cá nhân được nhận danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp thực hiện theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7: Điều kiện, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua do Hội đồng Đội cấp tỉnh, cấp huyện quản lý: do cấp đó quy định trên cơ sở hướng dẫn bình xét thi đua hằng năm.

 

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

 

Điều 8: Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng do Hội đồng Đội Trung ương hiệp y đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khen, gồm:

1. Huy hiệu

- Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” (Do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định cụ thể trong Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

- Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” (Do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định cụ thể trong Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

-  Huy hiệu “Phụ trách giỏi” trao tặng cho các cá nhân đảm bảo một trong hai điều kiện sau:

+ Giáo viên - Tổng phụ trách Đội của các trường tiểu học, trung học cơ sở; cán bộ phụ trách công tác Đội cấp xã, phường và tương đương trở lên có đóng góp xuất sắc cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; là cán bộ phụ trách Đội giỏi từ cấp huyện trở lên; có thời gian là giáo viên, Tổng phụ trách từ 5 năm trở lên.

+ Cán bộ có thời gian 5 năm liên tục tham gia Ủy viên Hội đồng Đội các cấp có phẩm chất đạo đức tốt; đạt danh hiệu thi đua lao động giỏi; có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; có sáng kiến xây dựng, củng cố tổ chức Đội vững mạnh; Hội đồng Đội cùng cấp được công nhận là đơn vị vững mạnh từ 2 năm liền trở lên; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian xét tặng.

Tiêu chuẩn cụ thể do Thường trực Hội đồng Đội Trung ương quy định trong Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua - Khen thưởng.

- Huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ: Trao tặng cho cá nhân thiếu nhi được nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc. Tiêu chuẩn cụ thể do Thường trực Hội đồng Đội Trung ương quy định trong Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua - Khen thưởng.

2. Cờ thưởng

Cờ thưởng của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho các đơn vị có 3 năm nhận cờ thưởng của Hội đồng Đội Trung ương. (tính cả năm đề nghị nhận danh hiệu cấp Trung ương). Những năm còn lại đạt danh hiệu thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

3. Bằng khen

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho các đơn vị cấp tỉnh đạt danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh”; “Cờ thi đua xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh” và “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo từng khối đối tượng” quy định tại mục 1.1, khoản 1, điều 5 và mục 1.1, 1.2, khoản 1, điều 6 Quy chế này.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho các đơn vị cấp huyện, cấp cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đoàn cấp tỉnh đề nghị với tỷ lệ không quá 20% tổng số đơn vị cấp huyện, cấp cơ sở của địa phương, đơn vị.

- Bằng khen Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc”; cá nhân thiếu nhi có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động, sinh hoạt, đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; tiêu biểu trong tập thể thiếu nhi, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đoàn cấp tỉnh đề nghị.

4. Giải thưởng

Giải thưởng Kim Đồng: Là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý và điều hành, trao tặng cho đội viên, cán bộ chỉ huy chi đội, liên đội có nhiều đóng góp tích cực và thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

5. Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn được tặng các hình thức khen thưởng nêu ở khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này trong hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng. và trong quy chế của từng loại giải thưởng.

Điều 9. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng do Hội đồng Đội Trung ương khen, gồm:

1. Cờ thưởng

1.1. Cờ thưởng do Hội đồng Đội Trung ương trao hằng năm cho các đơn vị đạt danh hiệu thi đua “Cờ thi đua xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh”.

1.2. Các loại cờ thi đua do Hội đồng Đội Trung ương trao theo đợt cho tổ chức Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện, cơ sở, Liên đội có 3 năm được Hội đồng Đội cấp tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi (tính cả năm đề nghị nhận danh hiệu cấp Trung ương). Những năm còn lại đạt danh hiệu thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

1.3. Cờ mang tên cuộc vận động hoặc phong trào thi đua.

2. Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Trao tặng cho các tập thể đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh”; “Đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh”; đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện, cấp cơ sở theo từng khối đối tượng và các cá nhân đạt danh hiệu thi đua được quy định tại khoản 2, điều 6 Quy chế này.

3. Giải thưởng

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh dành cho Tổng phụ trách Đội giỏi nhằm tuyên dương, khen thưởng những cán bộ Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Các giải thưởng khác (trong các đối tượng thiếu nhi, cán bộ phụ trách thiếu nhi, trong các lĩnh vực) giao cho Thường trực Hội đồng Đội Trung ương quyết định phù hợp với điều kiện thực tiễn, báo cáo lại Hội đồng Đội Trung ương tại kỳ họp gần nhất.

          4. Hội đồng Đội Trung ương quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn được tặng các hình thức khen thưởng nêu ở khoản 1, 2, 3 của Điều này trong hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng và trong quy chế của từng loại giải thưởng.

Điều 10. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng do Hội đồng Đội cấp tỉnh, cấp huyện khen, gồm:

Giải thưởng.

Đối tượng, tiêu chuẩn cụ thể do Hội đồng Đội báo cáo Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp quyết định.

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, KHEN THƯỞNG

 

Điều 11. Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

            1. Hội đồng Đội Trung ương quyết định trao tặng hoặc truy tặng các danh hiệu thi đua quy định tại mục 1.1, khoản 1, điều 5 và điều 6 Quy chế này; giao cho Thường trực Hội đồng Đội Trung ương xem xét hiệp y để Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quyết định các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 8 Quy chế này và quyết định các hình thức khen thưởng quy định tại điều 9 Quy chế này.

          2. Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội cấp tỉnh quyết định trao tặng hoặc truy tặng các danh hiệu thi đua quy định tại mục 1.2, khoản 1, Điều 5, điều 7 Quy chế này và các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 10 Quy chế này. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố có thể báo cáo Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn ban hành các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác phù hợp với yêu cầu của địa phương, đơn vị (sau khi thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp về thi đua, khen thưởng và được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đồng ý).

          3. Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội cấp huyện quyết định trao tặng hoặc truy tặng danh hiệu thi đua quy định tại mục 1.3, khoản 1, Điều 5, điều 7 Quy chế này và các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 10 Quy chế này.

          5. Trường hợp cấp có thẩm quyền phát hiện tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất thì tuỳ theo thành tích để quyết định khen thưởng ở cấp mình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khác khen thưởng kịp thời ngay sau khi các nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

Điều 12. Thẩm quyền quản lý mẫu cờ thưởng, bằng khen, giấy khen, hiện vật khen thưởng

1. Hội đồng Đội quy định thống nhất mẫu cờ thưởng, bằng khen của Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Cờ thưởng, bằng khen, các loại huy hiệu và biểu trưng của các giải thưởng do Hội đồng Đội Trung ương khen tặng thuộc bản quyền của Hội đồng Đội Trung ương và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Cấp có thẩm quyền quyết định tặng hoặc truy tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao tặng hình thức khen thưởng đó.

2. Việc tổ chức lễ trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải trang trọng, tiết kiệm tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi tập thể của tổ chức Đội và tạo động lực cho mỗi đội viên hăng hái thi đua học tập và rèn luyện.

Điều 14. Trách nhiệm xét, đề nghị khen thưởng

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh, Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, các tỉnh, thành đoàn có trách nhiệm xem xét và đề nghị Hội đồng Đội Trung ương hoặc Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xét quyết định trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

          2. Các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương được giao thường trực các giải thưởng được quy định trong Quy chế này có trách nhiệm xem xét và thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hoặc Hội đồng Đội Trung ương xét trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương liên quan đến đối tượng, nội dung của giải thưởng hoặc lĩnh vực, nội dung được phân công phụ trách và không trái với các quy định của Quy chế này.

          3. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác do cấp dưới trực tiếp của cấp bộ đoàn có thẩm quyền quyết định khen thưởng đề nghị.

 

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 

          Điều 15. Quyền lợi của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể được khen thưởng của Đội thì tùy từng trường hợp và điều kiện cụ thể được nhận kèm theo phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật theo quyết định của Hội đồng Đội Trung ương.

2. Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

Điều 16. Trách nhiệm của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có trách nhiệm giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để lập thành tích cao hơn; tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức.

2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng có trách nhiệm bảo quản tốt các hiện vật khen thưởng; không sử dụng hiện vật khen thưởng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các hành vi xâm phạm đến uy tín của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội.

Chương VI

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 

Điều 17. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh do Hội đồng Đội Trung ương quyết định thành lập; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương là Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng gồm: đại diện Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương; lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, chuyên viên được phân công phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Đội Trung ương; mời đồng chí Ủy viên thường trực, Thư ký Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương Đoàn.

Giao Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương làm thường trực Hội đồng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ Trung ưowng Đoàn về công tác thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Theo dõi việc thực hiện các quyết định khen thưởng; định kỳ báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng với Hội đồng Đội Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Tổ chức tiếp nhận, tham mưu xử lý, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

- Tham mưu để Hội đồng Đội Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, đơn vị; giải quyết hoặc kiến nghị với Hội đồng Đội Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giải quyết các khiếu nại, tố cáo về khen thưởng.

Điều 18. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và biểu quyết theo đa số. Trường hợp ý kiến các thành viên Hội đồng ngang nhau thì ý kiến của chủ tịch hội đồng là ý kiến quyết định.

Điều 19: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

Công tác thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn cấp đó thực hiện.

 

Chương VII

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

Điều 19. Nguồn trích lập Quỹ

Quỹ thi đua, khen thưởng của Đội ở các cấp được hình thành từ ngân sách Nhà nước cấp, từ nguồn phong trào “Kế hoạch nhỏ” và các nguồn hợp pháp khác. Mức trích lập quỹ ở các cấp thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 20. Sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Đội các cấp được sử dụng để

- Chi in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm huy hiệu, cờ thưởng, khung bằng khen.

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm cho cá nhân, tập thể.

- Chi công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng của Đội hằng năm được quyết toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành

Điều 21. Nguyên tắc chi thưởng và mức tiền thưởng

1. Mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cụ thể của Hội đồng Đội Trung ương do Thường trực Hội đồng Đội Trung ương quyết định và theo Quy chế của từng loại giải thưởng.

2. Việc chi thưởng tại cấp tỉnh, huyện, cơ sở do Hội đồng Đội, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp quyết định.

 

Chương VIII

KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

 Điều 22. Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Đội cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Đội trong phạm vi quản lý.

Điều 23. Xử lý vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng

1. Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Đội bị xử lý theo các quy định của Điều lệ Đội và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Việc thu hồi quyết định khen thưởng của Đội được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng.

- Hiện vật khen thưởng hay danh hiệu thi đua của Đội bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật.

- Cá nhân, tập thể được nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều lệ Đội đến mức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức Đội.

3. Việc thu hồi khen thưởng do cấp bộ đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp ra quyết định khen thưởng xem xét quyết định.

Điều 24. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng

Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đoàn cùng cấp tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng các quy định của Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn, Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đội, Điều lệ Đội, pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 25. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế

1. Căn cứ Quy chế này, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thống nhất trong tổ chức Đội; đồng thời, ban hành Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng để định hướng và đánh giá kết quả thi đua và xét khen thưởng hằng năm.

3. Hằng năm, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, thống kê thành tích thi đua, khen thưởng của đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương để theo dõi, tổng hợp.

Điều 26. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Hội đồng Đội Trung ương sẽ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đội cho phù hợp./.

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG