VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Hướng dẫn trang trí khánh tiết Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp

Cập nhật lúc 10 Tháng Hai 2020 4:41 CH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 18 - CV/HĐĐTW

“V/v hướng dẫn trang trí khánh tiết

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Căn cứ Hướng dẫn số 216-HD/HĐĐTW ngày 30/8/2019 của Hội đồng Đội Trung ương về tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; nhằm đảm bảo thống nhất trong công tác tổ chức Đại hội, Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trang trí khánh tiết trong Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, cụ thể như sau:

1. Về nội dung trang trí

- Liên đội: Trên cùng là logo Đại hội, dưới logo là các dòng chữ: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; tên liên đội; năm học; địa danh và thời gian tổ chức Đại hội, có thể bố trí các hàng với nhiều kiểu chữ khác nhau.

- Cấp huyện: Trên cùng là tên đơn vị tổ chức Đại hội (nếu Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức ghi là “HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN…”, nếu Đoàn Thanh niên cấp huyện tổ chức ghi là “ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN…”, nếu Huyện đoàn và Hội đồng Đội huyện tổ chức ghi là “HUYỆN ĐOÀN - HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN…”), dưới tên đơn vị tổ chức là logo Đại hội, dưới logo là các dòng chữ: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; lần thứ…. năm 2020; địa danh và thời gian tổ chức Đại hội, có thể bố trí các hàng với nhiều kiểu chữ khác nhau.

- Cấp tỉnh: Trên cùng là tên đơn vị tổ chức Đại hội (nếu Hội đồng Đội cấp tỉnh tổ chức ghi là “HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH…”, nếu Đoàn Thanh niên cấp tỉnh tổ chức ghi là “ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH…”, nếu Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức ghi là “TỈNH ĐOÀN - HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH…”), dưới tên đơn vị tổ chức là logo Đại hội, dưới logo là các dòng chữ: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; lần thứ…. năm 2020; địa danh và thời gian tổ chức Đại hội, có thể bố trí các hàng với nhiều kiểu chữ khác nhau.

2. Về hình thức trang trí

Tuỳ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị có thể sử dụng nhiều hình thức trang trí khác nhau, nhưng phải đảm bảo các nội dung được quy định tại mục 1 công văn này, cụ thể:

- Đối với các đơn vị sử dụng phông chữ cắt xốp: Tham khảo mẫu số 1.

- Đối với các đơn vị phông sân khấu có sẵn tượng Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc: Tham khảo mẫu số 2 và mẫu số 3.

- Đối với các đơn vị in bạt hiflex: Tham khảo mẫu số 4.

* Lưu ý:

+ Tính từ mép phông phía trái qua phải, cách 1/3 chiều rộng phông là cờ Tổ quốc. Nếu trên sân khấu có sẵn cờ Đảng, cờ Tổ quốc thì đảm bảo cờ Đảng bên trái, cờ Tổ quốc bên phải;

+ Phía dưới cờ Tổ quốc là tượng Bác Hồ được đặt trên bục. Nếu trên sân khấu có sẵn cờ Đảng, cờ Tổ quốc thì tượng Bác Hồ được đặt chính giữa phía dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc;

+ Logo Đại hội được đặt ở chính giữa 2/3 phông còn lại. Vị trí tâm của ngôi sao trên cờ logo Đại hội bằng vị trí tâm sao vàng cờ Tổ quốc.

+ Phía dưới logo là các nội dung đảm bảo như mục 1. Thống nhất gọi chung là Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, không gọi là Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ.

Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở Đội thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và thống nhất sử dụng logo Đại hội theo mẫu của Hội đồng Đội Trung ương. File mềm logo Đại hội và các thiết kế mẫu được đăng tải trên website: http://thieunhivietnam.vn và gửi về email của các đơn vị.

Download tại đây!

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Chủ tịch HĐĐTW (để báo cáo);

- BTV các tỉnh, thành đoàn;

- Lưu VP HĐĐTW.

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thái An